• İlamsız, ilamlı ve kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri,
  • İhalenin feshi davaları,
  • İhtiyati haciz talepleri,
  • İcra ceza davaları,
  • İtiraz ve itirazın iptali davaları,
  • İstirdat davaları,
  • Menfi tespit davaları,
  • Tasarrufun iptali davaları,
  • İflas davaları,
  • İflasın ertelenmesi davaları,
  • İcra Mahkemesinin görev alanına giren diğer davalar.

Paylaş